DEKLARACJA
JESTEŚ: 0

OSOBĄ OPOWIADAJĄCĄ SIĘ PRZECIWKO DYSKRYMINACJI I MOBBINGOWI

JESTEM PRZECIWKO DYSKRYMINACJI I MOBBINGOWI

DZIĘKUJEMY!
TWÓJ GŁOS JEST
DLA NAS WAŻNY.

Jesteśmy FUNDACJĄ. Dostarczamy wiedzę oraz rozwiązania pozwalające przeciwdziałać problemom dyskryminacji i mobbingu. Nie jest istotne kim jesteś, pracownikiem czy reprezentantem firmy. Istotne jest to, że jesteś przeciwko MOBBINGOWI.

JESTEM PRACOWNIKIEM

JESTEM PRACODAWCĄ, REPREZENTUJĘ FIRMĘ

Mobbing.

CZYM JEST MOBBING? SPÓJRZ NA GENEZĘ PROBLEMU.

Mobbing jest negatywnym zjawiskiem społecznym,
który może wystąpić w środowisku pracy, niszczy relacje społeczne wewnątrz organizacji,
obniża jej efektywność przez co utrudnia realizację celów, dla których ta organizacja została powołana.

PRZYCZYNY
4 CZYNNIKI RYZYKA

Diagnozując mobbing,
wskazuje się 4 główne czynniki ryzyka.
  • Sytuacja polityczna, ekonomiczna, społeczna
  • Organizacja
  • Osoba przyszłego mobbera
  • Osoba przyszłego mobbowanego
Organizacja jest kluczowym czynnikiem wpływajacym na rozwój mobbingu.

PRZYCZYNY
ORGANIZACJA

Organizacja oraz sposób jej funkcjonowania jest kluczowym czynnikiem wpływającym na rozwój mobbingu.

Mamy niewielki wpływ na sytuację społeczno-polityczną. W tym obszarze zmiany zachodzą bardzo wolno.

Mobbing pojawia się i rozwija w organizacjach, gdzie model zarządzania, system komunikacji i struktura organizacyjna są niewydolne z punktu widzenia celu funkcjonowania tej organizacji.

OBJAWY

Mobbing rozpoznawany jest jako powtarzające się, wrogie i nieetyczne działanie, które narusza godność lub integralność psychiczną bądź fizyczną osoby. Zachodzi między osobami będącymi w relacji zależności w organizacji. Osobą mobbingowaną może stać się każdy bez względu na zawód, stanowisko i szczebel drabiny społecznej.

Mobbing niszczy relacje społeczne wewnątrz organizacji.

obniżenie poczucia własnej wartości i użyteczności zawodowej obniżenie efektywności pracy, wypalenie zawodowe, poczucie odrzucenia przez współpracowników, bezsilność, silny stres, a w konsekwencji: zaburzenia zdrowia psychicznego, choroby psychosomatyczne, lęki, depresje, myśli samobójcze, utrata pracy

słaba efektywność, gorsza konkurencyjność, wzrost ilości konfliktów wewnątrz firmy, wzrost absencji chorobowych, wzrost fluktuacji, utrata dobrych pracowników, mniejsza atrakcyjność na rynku pracy, utrata zaufania pracowników i klientów, słaba identyfikacja pracowników z firmą i jej celami, utrata wizerunku, konieczność wypłaty odszkodowań, problemy prawne.

PROFILAKTYKA

Świadome działania profilaktyczne to najskuteczniejszy i najtańszy sposób dla organizacji by uniknąć sytuacji mobbingu. Przeciwdziałanie mobbingowi w organizacji w sposób systemowy pozwala organizacji realizować cel nadrzędny w sposób optymalny. Jednocześnie sprzyja budowaniu i rozwijaniu zdrowych relacji społecznych. Zapewnia to organizacji trwały rozwój.

Mobbing niszczy relacje społeczne wewnątrz organizacji.

Profilaktyka.

W ŚRODOWISKU PRACY, WSPARCIE ZE STRONY FUNDACJI.

Oferujemy spektrum narzędzi opracowanych przez doświadczonych psychologów biznesu oraz prawników, pozwalajacych zapobiegać sytuacjom mobbingu w środowisku pracy. Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły.
SZKOLENIA
PROCEDURY
AUDYT
ANTYMOBBINGOWY
KOMUNIKACJA
ANTYMOBBINGOWA
SZKOLENIA
Przygotowaliśmy 4 programy edukacyjne adresowane do różnych grup pracowników, w zależności od tego, jaki mają wpływ na działania profilaktyczne i odpowiedzialności za skutki mobbingu. Modułowa struktura pozwoli na stopniowe wdrażanie wiedzy.

POBIERZ PLIK

PROCEDURY
Procedury są formalnym sposobem stosowania profilaktyki antymobbingowej i sankcjonowania zachowań naruszających zasady współżycia społecznego w firmie. oferujemy:
- weryfikację regulaminów pod kątem zapisów antymobbingowych i dostosowywanie ich do wymagań organizacji wolnej od przemocy,
- współpracę w tworzeniu kodeksu etycznego organizacji,
- przygotowanie procedury postępowania w razie wystąpienia mobbingu,
- przygotowanie procedury funkcjonowania komisji antymobbingowej,
- przygotowanie wzorów dokumentacji na potrzeby komisji antymobbingowej.
AUDYT ANTYMOBBINGOWY
Oferujemy przygotowanie i przeprowadzenie audytu antymobbingowego w firmie klienta.
Przygotowujemy kompleksową analizę, pomagamy przygotowywać pakiet dokumentów i regulaminów antymobbingowych, w tym: procedurę antymobbingową, kodeks etyki, regulamin komisji antymobbingowej. Przeprowadzamy badania organizacji, m .in. badamy model zarządzania w firmie, system komunikacji i strukturę organizacyjną. Przygotowujemy szczegółowy raport antymobbingowy wraz z rekomendacjami. Dostarczamy narzędzia do wspierania dobrych praktyk w organizacjach. Monitorujemy ich wdrożenie oraz stosowanie prewencji antymobbingowej chroniącej pracodawcę.
KOMUNIKACJA ANTYMOBBINGOWA
Regularne akcje informacyjne pracodawcy przypominają pracownikom o ich prawach i obowiązkach z zakresu utrzymywania prawidłowych relacji i przestrzegania zasad współżycia społecznego w miejscu pracy. Fundacja JUST BETTER oferuje przygotowanie i przeprowadzenie pojedynczych akcji informacyjnych oraz kompleksowych kampanii promujących właściwe relacje w pracy. Nośnikami mogą być: wydawnictwa firmowe, plakaty, strona intranetowa, biuletyny informacyjne.
Interwencja.

WSPIERAMY ZARÓWNO PRACOWNIKÓW JAK I FIRMY.

Osobą mobbingowaną może stać się każdy bez względu na zawód, stanowisko i szczebel drabiny społecznej. Nasza fundacja koncentruje się na budowaniu świadomości i profilaktyce, jeśli jednak w Twoim otoczeniu spotkałeś się z mobbingiem dołożymy wszelkich starań, aby wesprzeć Ciebie lub wskazaną organizację i efektywnie rozwiązać problem.
Dla pracownika Dla firmy

SKONSULTUJ SIĘ

Nasza fundacja oferuje bezpłatną konsultację psychologiczną. Czas trwania jednej sesji to 30minut. Dyżury psychologa w każdą środę w godz. 18.00-19.30.

Aby zapewnić Państwu komfort i anonimowość konsultacje są umawiane telefonicznie. Telefon rejestracji 61-8645455

Konsultacje prawne prowadzimy droga mailową. Napisz do nas: prawnik@just-better.org

POBIERZ PAKIET DOKUMENTÓW

Poniżej gotowy do pobrania pakiet prawnych dokumentów, które pozwolą Tobie skierować pozew do sądu, zgodnie z obowiązującą procedurą.

POBIERZ PLIK

MEDIACJE
I ROZWIĄZYWANIE
KONFLIKTÓW

Właściwa reakcja na konflikt pomoże rozwiązać go i uniknąć eskalacji negatywnych emocji oraz przerodzenia się części z nich w mobbing. Nasza fundacja oferuje porady eksperckie z zakresu diagnozowania i rozwiązywania konfliktów, udział w postępowaniu wyjaśniającym oraz mediacje w sprawach pracowniczych.

WSPARCIE PRAWNE

Pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi zgodnie z Art.94.3. Kodeksu Pracy czyli stworzyć takie warunki i atmosferę w pracy, w których mobbing nie będzie stosowany. Kodeks pracy nie wskazuje, jakie dokładnie czynności należy podjąć, by móc uwolnić się od odpowiedzialności za mobbing. Kodeks pracy wskazuje jedynie na obowiązek przeciwdziałania mobbingowi jako ten, od którego pracodawca nie może się uchylić.
Z kolei Sąd Najwyższy podaje, iż pracodawca może uwolnić się od odpowiedzialności za mobbing, gdy wykaże, iż podjął realne i skuteczne środki mające na celu przeciwdziałanie mobbingowi. Do takich środków Sąd Najwyższy zalicza m.in.: szkolenie pracowników w zakresie mobbingu, informowanie o niebezpieczeństwie i konsekwencjach mobbingu, czy stosowanie procedur, które umożliwią wykrycie i zakończenie tego zjawiska.